Barbora Trn a Lucia Bergamaschi: Garden of Internalized Gaze

1/7 – 13/9/2024
KD Trisia

Výstava Lucie Bergamaschi a  Barbory Trn Garden of Internalized Gaze v Galerii města Třince ve výstavním prostoru v KD Trisia.

Výstava Garden of Internalized Gaze představuje díla Barbory Trn a Lucie Bergamaschi, které se zaměřují na přehlížené aspekty naší reality a zkoumají je skrze ekologické procesy a digitální technologie, včetně umělé inteligence. Prostřednictvím právních institutů v případě Lucie a glitch feminismu v případě Barbory, zviditelňují a emancipují přehlížené subjektivity a jejich příběhy. Umělkyně prostřednictvím své tvorby zpochybňují tradiční perspektivy vtělené do technologií, které každodenně používáme i našeho jednání směrem k přírodě a odkrývají neviditelné sféry, čímž otevírají nové možnosti pro vnímání souvislostí a struktur našeho světa.

Barbora Trn je umělkyně, fotografka, výzkumnice a kurátorka. Absolvovala výtvarné vzdělání na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně, kde získala také doktorský titul. Absolvovala stáž na Accademia di Belle arti di Brera v Miláně, kde studovala u Domenica Quaranty a pracovní stáž v panke.gallery/Rosa u Roberta Sakrowski v Berlíně. Ve své autorské tvorbě se věnuje digitálnímu umění  a participativním projektům. V uměleckém výzkumu kriticky reflektuje zanořené metaprogramy v digitálních technologiích s AI. 

Kurátorsky působí v galerii G99 při Domě umění v Brně a je spoluzakladatelkou unikátní galerie ve spořiči obrazovky a platformy pro umělecký výzkum v oblasti digitálně medializované reality ScreenSaverGallery. Podílela se také na participativním výstavním projektu AI: All Idiots v MeetFactory, který mezi prvními krticky zkoumal průsečík umění a umělé inteligence. Barbora je členkou fotografického tria Divý tvor a od roku 2022 také spolupracuje v kolektivu autorek, s nimiž vytváří offline síťové šifrované strategie k obývání asymetrických míst prostřednictvím intervencí ve veřejném prostoru. (Cvičebnice patřičnosti, Signál). Mezi její úspěchy patří Cena rektora VUT a zastoupení ve stálé sbírce města Brna. Publikuje také odborné texty a příležitostně vystupuje na konferencích (Black Box Book, The Future of Living with AI, Brusel). 

Barbora Trn přistupuje k médiu fotografie s přesvědčením, že výsledný obraz nezobrazuje objektivní realitu, ale spíše odráží perspektivu, z níž byly vytvořeny (digitální) aparáty, jimiž byl daný obraz pořízen. Vlastní perspektiva se dá nahlédnout jako fotografie exponovaná životem do těla každého z nás. Ale není vždy snadné/možné tuhle fotku vyvolat a ukázat. 

Ve své současné tvorbě, zaměřené na syntetickou fotografii zaujímá vlastní glitch feministickou intersekcionální perspektivu za účelem konfrontace dominantních narativů operujících skrze metaprogramy digitálních technologií. Které jsou v současnosti navíc, až karikaturně akcelerované boomem výstupů, označovaných jako umělá inteligence (AI). Ukazuje, jak v dnešní digitálně medializované době, tyto metaprogramy nadále omezují potenciál, svobodu a životy jiných lidí. 

barboratrnkova.cz, metazoa.org

Lucia Bergamaschi je absolventkou Fakulty výtvarných umění v Brně (2024). Její předchozí vzdělání v oblasti práva (Univerzita v Bologni, 2012) a umění (Univerzita IUAV v Benátkách, 2019) jí umožňuje zkoumat průniky mezi právem a vizuálním uměním. Ve svém výzkumu se zajímá o právní subjektivitu, kterou vnímá jako produkt společnosti v daném historickém období, a zpochybňuje její fiktivní konstrukci prostřednictvím umělecké praxe. 

Poslední dva roky spolupracuje s transdisciplinárním kolektivem Agronauts* Collective. Pravidelně se účastní jeho transmediálních artivistických sympozií Crossing Borders. Společně s dalšími studujícími FaVU uspořádala sympozium Všude rajče (propojení studentů a absolventů FaVU formou umělecké výstavy). V minulosti se podílela na podpoře studentských uměleckých iniciativ, jako byla například performativní přednáška Per una lezione di meno #1 (2017), kolektivní výstava Flexin FlexinTtry to Exercise (2019). Byla kurátorkou performativního fotbalového utkání Ultrapathos (2019) proti městskému „d.a.s.p.o“ (zákazu sportovních činností), které nařídilo město Benátky.

Byla členkou studentské komory akademického senátu IUAV (2017–2019) a  účastnila se založení sdružení Art Workers Italia (2020) Absolvovala povinnou stáž v advokátní kanceláři advokáta di Majo v Římě (2012–2015). V současné době se stará o bývalý lihovar na Pekařské ulici v Brně, který se nabízí jako místo pro umělecké experimenty a prezentace.

Práce s názvem Garden me Tender zkoumá krajinu utvářenou jak lidskými zásahy, tak ekologickými a technologickými procesy. Věnuje se tématu konstrukce „přírodního“ subjektu. Konkrétně se jedná o výzkum rostlinných společenstev a způsobů, jakými si rostliny podmaňují území obsazená lidmi, dalšími organismy a minerálními entitami, a stávají se jejich obyvateli/uživateli. V této souvislosti se zabývá i způsoby, jakými jsou konstruovány právní subjektivity v digitálním prostředí. Cílem výzkumu je zmapovat spletitý propletenec vztahů a subjektivit, včetně těch právních, jež procesy odehrávající se na pomezí lidského a nelidského světa ustavují. 

Mezi klíčová slova tohoto výzkumu patří například synantropie, spontánní flóra, reziduální prostory, právní subjektivita, příroda a kulturní identifikace, post-příroda, youser.

luciabergamaschi.cargo.site

Spolupráce

Tomáš Javůrek: kód a výpočetní řešení

PL

Wystawa Garden of Internalized Gaze prezentuje prace Barbory Trn i Lucie Bergamaschi, które koncentrują się na niedostrzeganych aspektach naszej rzeczywistości i badają je przez pryzmat procesów ekologicznych i technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji. Poprzez instytuty prawne u Lucii i glitch feminizmu w wypadku Barbary, artystki ujawniają i emancypują pomijane podmioty i ich historie. Poprzez swoje prace artystki rzucają wyzwanie tradycyjnym perspektywom zawartym w technologiach, z których korzystamy na co dzień, i naszym działaniom wobec natury, a także odsłaniają niewidoczne obszary, otwierając nowe możliwości postrzegania kontekstów i struktur naszego świata.

Barbora Trn jest artystką, fotografką, badaczką i kuratorką. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, gdzie uzyskała również tytuł doktorski. Odbyła staż w Accademii di Belle arti di Brera w Mediolanie, gdzie studiowała u Domenico Quaranty, oraz staż zawodowy w panke.gallery/Rosa u Roberta Sakrowskiego w Berlinie. Jej praca koncentruje się na sztuce cyfrowej i projektach partycypacyjnych. W swoich badaniach artystycznych krytycznie analizuje metaprogramy wbudowane w technologie cyfrowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Jest kuratorką Galerii G99 w Domu Sztuki w Brnie i współzałożycielką ScreenSaverGallery, unikalnej galerii wygaszaczy ekranu i platformy badań artystycznych w dziedzinie cyfrowo zmediatyzowanej rzeczywistości. Uczestniczyła również w projekcie wystawy partycypacyjnej AI: All Idiots w MeetFactory, która jako jedna z pierwszych krytycznie badała przenikanie się sztuki i sztucznej inteligencji. Barbora jest członkinią fotograficznego trio Divý tvor (Dzikie Stworzenie), a od 2022 r. współpracuje również z kolektywem artystek, z którymi tworzy zaszyfrowane strategie sieciowe offline, aby zamieszkiwać asymetryczne miejsca poprzez interwencje w przestrzeni publicznej („Ćwiczenie w przynależności”, „Sygnał”). Jej osiągnięcia obejmują Nagrodę Rektora Politechniki w Brnie oraz reprezentację w stałej ekspozycji miasta Brna. Publikuje również profesjonalne teksty i od czasu do czasu przemawia na konferencjach (Black Box Book, The Future of Living with AI, Bruksela). 

Barbora Trn podchodzi do medium fotografii z przekonaniem, że powstały obraz nie przedstawia obiektywnej rzeczywistości, ale raczej odzwierciedla perspektywę, z której zostały stworzone (cyfrowe) aparaty fotograficzne użyte do zrobienia zdjęcia. Perspektywa własna może być postrzegana jako fotografia naświetlona przez życie do ciała każdego z nas. Ale nie zawsze jest łatwe/możliwe wywołanie i pokazanie tego zdjęcia. 

W swojej obecnej twórczości, skupionej na fotografii syntetycznej, przyjmuje własną glitch feministyczną perspektywę intersekcjonalną, aby skonfrontować dominujące narracje działające poprzez metaprogramy technologii cyfrowych. Które są aktualnie, co więcej, w karykaturalny sposób przyspieszane przez boom produktów określanych jako sztuczna inteligencja (AI). Pokazuje, w jaki sposób w dzisiejszej cyfrowo zmediatyzowanej erze metaprogramy te nadal ograniczają potencjał, wolność i życie innych osób. 

barboratrnkova.cz, metazoa.org

Lucia Bergamaschi ukończyła Wydział Sztuk Pięknych w Brnie (2024). Jej wcześniejsze wykształcenie prawnicze (Uniwersytet Boloński, 2012) i artystyczne (Uniwersytet IUAV w Wenecji, 2019) pozwala jej badać powiązania między prawem a sztuką. W swoich badaniach interesuje się podmiotowością prawną, którą postrzega jako produkt społeczeństwa w danym okresie historycznym, i kwestionuje jej fikcyjną konstrukcję poprzez twórczość artystyczną. 

Od dwóch lat współpracuje z transdyscyplinarnym kolektywem Agronauts* Collective. Regularnie bierze udział w jego transmedialnych sympozjach artystycznych, Crossing Borders. Wraz z innymi studentami FaVU zorganizowała sympozjum Všude rajče (Wszędzie pomidor), łączące studentów i absolwentów FaVU w formie wystawy sztuki. W przeszłości była zaangażowana we wspieranie studenckich inicjatyw artystycznych, takich jak wykład performatywny Per una lezione di meno #1 (2017), wystawa zbiorowa Flexin Flexin Try to Exercise (2019). 

Była kuratorką performatywnego meczu piłki nożnej Ultrapathos (2019) przeciwko miejskiemu „d.a.s.p.o” (zakazowi uprawiania sportu) nałożonemu przez miasto Wenecja.

Była członkiem Izby Studenckiej Senatu Akademickiego IUAV (2017-2019) i uczestniczyła w założeniu Art Workers Italia (2020). Odbyła obowiązkowy staż w kancelarii adwokackiej Advocate di Majo w Rzymie (2012-2015). Obecnie opiekuje się dawną destylarnią przy ulicy Pekařská w Brnie, która jest miejscem artystycznych eksperymentów i prezentacji.

Praca Garden me Tender bada krajobrazy ukształtowane przez ludzkie interwencje, a także procesy ekologiczne i technologiczne. Porusza temat konstrukcji „naturalnego” obiektu. W szczególności bada społeczności roślinne i sposoby, w jakie rośliny podporządkowują sobie terytoria zajmowane przez ludzi, inne organizmy i jednostki mineralne i stają się ich mieszkańcami/użytkownikami. W tym kontekście odnosi się również do sposobów, w jakie podmiotowość prawna jest konstruowana w środowiskach cyfrowych. 

Celem badań jest zmapowanie skomplikowanej sieci relacji i podmiotowości, w tym prawnych, które tworzą procesy zachodzące na granicach świata ludzkiego i nie-ludzkiego. 

Słowa kluczowe dla tych badań to synantropia, spontaniczna flora, przestrzenie rezydualne, podmiotowość prawna, natura i identyfikacja kulturowa, postnatura, youser.

luciabergamaschi.cargo.site

Współpraca

Tomáš Javůrekkod i rozwiązanie obliczeniowe