Jakub Roček: Georytmus

10/12/2015 - 14/01/2016
Galerie města Třince Knihovna Třinec Lidická 541 Třinec, 739 61

Jakub Roček se narodil v roce 1989 v Brně. Je studentem posledního ročníku Ateliéru kresby a grafiky Svätopluka Mikyty na FaVU v Brně. Žije a pracuje v Brně a v Praze.

Umělce při jejich tvorbě i diváky pří vnímaní umění do velké míry ovlivňují aktuální vědecké poznatky. Současného člověka, který je vystavěn pluralitnímu vnímání světa, čím dál intenzivněji formuje kultura a pozorování virtuálního světa. Jakub Roček se již delší dobu zabývá stavbou 3D objektů a prostředí ve virtuálním světě. Uvažuje a tvoří svá díla synkreticky: zkoumá a pracuje jako vědec. … vystačíme na tomto světě pouze s rozumem? Newtonovsko-karteziánský model výkladu světa, který staví na pozorování přírody, nám nestačí. Pochopit svět z jednoho úhlu pohledu již není možné, a tudíž ani určitý pohled není možné označit za jediný správný. Metaforicky můžeme mluvit o holotropním obraze světa, v němž je důležitá každá část v celku a celek v každé své části.

(z textu Zuzany Janečkové)

Autorský komentář:

„Název výstavy je zkomolenina dvou slov, o které se expozice opírá. Totiž geometrie a počítačový algorytmus. Výstava vychází hlavně z textů fenomenologa Edmunda Husserla. Několik knih, textů z první poloviny 20. století kritizují moderní vědu a metodiku. Husserl se ptá, co exaktní vědy říkají o poznání skutečného světa. Snažím se v jeho práci najít subjektivní východisko z jeho kritiky. Nejsem vědec, proto to označení „subjektivní“. Dlouhou dobu se zajímám o různé podoby digitálních 3D programů, které se hojně používají k modelování situací právě ve vědecké praxi, ale čím dál tím častěji je zná i veřejnost. Kresby, které vystavuji, jsou vlastně záznamy přírodních dějů, jako třeba padání objektů k zemi, odraz na vodní hladině, morfologie nerostů nebo geovrstev země. Jsou inspirovány právě vizuální stránkou a uvažováním počítačových programů o světě. Ovšem důležitým bodem je přenos vědění o předmětu nikoli jeho podoby, i přesto, že ta se někdy objevuje také. V objektech se snažím shrnout výsledky kresby do podoby primitivních geometrických těles, které mají zastupovat základní primitiva (kvádr, krychle, koule), objekty budou barvené v základních barvách a budou odkazovat na geometrii ve videu, viz níže.          

Poslední částí výstavy je video. Natočil jsem geometrické drátěné objekty z jedné základní školy, které má ve sbírce slovenský umělec Svätopluk Mikyta. Modely, jež se za dob zelených tabulí využívaly ve fyzice nebo geometrii, pro představivost žáků. Objekty jsou poměrně staré a video pomalým lineárním záběrem ukazuje nerovnosti a vady ideálních těles jako koroze nebo pokřivení hran. Videostopa má prozrazovat rozpor mezi ideálem a jeho fyzickým zhmotněním.“

Více informací o autorovi: rocekjakub.blogspot.com