Maciej Nowacki: Poučení z temnoty / Lessons of Darkness

01/06/2023 - 21/07/2023
výstava do 21/7/2023 v KD Trisia

Výstava obrazů a objektů polského umělce Macieje Nowackigo Poučení z temnoty / Lessons of Darkness v Galerii města Třince ve výstavním prostoru v KD Trisia.

Vernisáž výstavy 1. června v 18.00. Vstup zdarma.

Výstava potrvá od 2. června do 21. července 2023.

Výstavní prostor je otevřen od pondělí od pátku od 8 do 16 hodin.

Vstup je zdarma.

Kurátor výstavy: Tomek Pawłowski Jarmołajew

Autorka vůně „I saw it burning“: Anna Grochowska

Poučení z temnoty je samostatná výstava varšavského malíře Macieje Nowackého. V posledních letech se mužské tělo stalo středem umělcova tvůrčího zájmu. Nowacki studuje a reinterpretuje historické reprezentace a zkoumá způsoby, jak je mužská identita konstruována v západní ikonografii a kulturních narativech. Na jeho obrazech se těla dosud prezentovala v pózách zdůrazňujících přehnanou muskulaturu, demonstrující sílu, zdatnost a velikost. Postavy na jeho nejnovějších obrazech, které jsou nyní vystaveny v Galerii města Třince, jsou zachyceny v okamžicích odpočinku, spánku, snění, ale také v momentech zranění, utrpení a umírání, a nacházejí se tak ve stavu změny.

Dodatečně jsou na výstavě představeny čichové objekty vytvořené z fragmentů torza odlitého do betonu, které vydávají intenzivní vůni. Název výstavy je převzat z francouzského "Leçons de Ténèbres", barokního hudebního žánru, který vychází z polyfonních pohřebních písní a je přítomen při pohřebních rituálech.

Truchlení a loučení, jak na osobní, tak na kulturní úrovni, symbolizují příležitost k novým začátkům. Nowacki hledá cesty, jak se vymanit z dominantních vzorců maskulinity, a vytváří tak novou mytologii a spiritualitu, která je založena na rozpoznání a odmítnutí problematických, patriarchálních vzorců.

Maciej Nowacki (nar. 1991, Poznaň) je autor obrazů, objektů a instalací. Jeho hlavním médiem je malba. Ve svých dílech čerpá z historických pramenů a reinterpretuje konvenční způsoby zobrazování mužských těl z queer perspektivy. Používá také motivy z oblasti mytologie a alchymie a buduje příběhy o proměně těl, identity a psychiky. Studoval malbu a nová média na Akademii umění ve Štětíně. Své práce vystavoval mimo jiné v BWA Wrocław, MAMOTH Contemporary v Londýně, v galerii Heart of Man ve Varšavě, BWA Tarn.

Upozorňujeme, že výstava obsahuje erotické motivy a je určena pro návštěvníky ve věku 15 let a starší, včetně mladších osob se souhlasem rodičů. Zamýšlený obsah této výstavy může být pro mladší děti nevhodný, a proto doporučujeme, aby se rodiče či zákonní zástupci rozhodli, zda je účast na této výstavě vhodná pro jejich děti.

Děkujeme za pochopení.

_______________________

Maciej Nowacki

Lessons of Darkness

Lessons of Darkness to indywidualna wystawa mieszkającego w Warszawie malarza Macieja Nowackiego. W ostatnich latach centrum zainteresowań twórczych artysty stanowi męskie ciało. Nowacki studiuje i reinterpretuje historyczne przedstawienia, zgłębia sposoby konstruowania męskiej tożsamości w zachodniej ikonografii i narracjach kulturowych. Dotychczas ciała na obrazach artysty przyjmowały pozy podkreślające przerysowaną muskulaturę, demonstrując siłę, waleczność i wielkość. Postaci z najnowszych obrazów prezentowanych premierowo w Galerii Mesta Trinec uchwycone są w momentach odpoczynku, snu i zamyślenia, ale także zranienia, cierpienia, a nawet umierania, znajdując się tym samym w stanach przejściowych. 


Dodatkowo, na wystawie prezentowane będą nowe obiekty zapachowe, wykonane z fragmentów odlanego w betonie torsu oraz miedzi, z których ulatnia się ciężki aromat. Tytuł wystawy zaczerpnięty jest z francuskiego „Leçons de Ténèbres”, barokowego gatunku muzycznego wywodzącego się z polifonicznych pieśni żałobnych i obecnego w trakcie pogrzebowych rytuałów.

Na wystawie żałoba i pożegnanie, tak w wymiarze osobistym, jak i kulturowym, są okazją do nowego początku. Nowacki poszukuje ścieżek odchodzenia od dominujących wzorców męskości, wytwarzając rodzaj nowej mitologii i duchowości bazującej na rozpoznaniu i odrzuceniu problematycznych, patriarchalnych schematów. 


Maciej Nowacki (1991, Poznań) - Autor obrazów, obiektów i instalacji. Jego głównym medium jest malarstwo. W swoich pracach korzysta ze źródeł historycznych, reinterpretując konwencjonalne sposoby przedstawiania męskich ciał z queerowej perspektywy. Wykorzystuje także motywy mitologiczne i alchemiczne, budując opowieści o przemianie ciał, tożsamości i psychiki. Absolwent Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Swoje prace pokazywał m.in. w BWA Wrocław, MAMOTH Contemporary w Londynie, Galerii Serce Człowieka w Warszawie, BWA Tarnów, Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie, Svetova 1 Gallery w Pradze. Uczestniczył w rezydencjach artystycznych w Studio PRAM w Pradze oraz Eva Kahan Foundation, San Sano, Włochy.


_______________________

Maciej Nowacki 
 


Lessons of Darkness 
 


Lessons of Darkness is a solo exhibition by Warsaw-based painter Maciej Nowacki. In recent years, the center of the artist's creative interest has been the male body. Nowacki studies and reinterprets historical representations, and explores the ways in which male identity is constructed in Western iconography and cultural narratives. So far, the bodies in the artist's paintings have assumed poses that emphasize exaggerated musculature, demonstrating strength, prowess and greatness. The figures in the latest paintings being premiered at the Mesta Trinec Gallery are captured in moments of rest, sleep and reverie, but also hurt, suffering and even dying, thus finding themselves in transitional states. 


In addition, the exhibition will feature new fragrance objects, made from fragments of a torso cast in concrete and copper, from which a heavy aroma escapes. The exhibition's title is taken from the French "Leçons de Ténèbres" a Baroque musical genre derived from polyphonic funeral songs and present during funeral rituals.

In the exhibition, mourning and farewell, both personally and culturally, are opportunities for new beginnings. Nowacki seeks paths away from the dominant patterns of masculinity, producing a kind of new mythology and spirituality based on the recognition and rejection of problematic, patriarchal patterns. 


Maciej Nowacki (1991, Poznań) - Author of paintings, objects and installations. His main medium is painting. In his works he draws on historical sources, reinterpreting conventional ways of depicting male bodies from a queer perspective. He also uses mythological and alchemical motifs, building stories about the transformation of bodies, identity and psyche. He is a graduate of Painting and New Media at the Academy of Art in Szczecin. He has shown his works at BWA Wroclaw, MAMOTH Contemporary in London, Heart of Man Gallery in Warsaw, BWA Tarnow, Stefan Gierowski Foundation in Warsaw, Svetova 1 Gallery in Prague, among others. He participated in artist residencies at Studio PRAM in Prague and Eva Kahan Foundation, San Sano, Italy.