Ovčáček Eduard

5. 3. 1933 - 5. 12. 2022, Třinec, Československo

básník / výtvarník / sochař / fotograf / kurátor / pedagog

Narodil se 5. 3. 1933 v Třinci. V letech 1957-1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petera Matejky a jako host v roce 1962 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Kybala. Ve své tvorbě se zabývá malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální a konkrétní poezií, lettristickou fotografií, akcemi a instalacemi a digitální grafikou. Ovčáček patří v českém poválečném umění k nejdůslednějším umělcům, zabývajícími se vztahem mezi písmem a obrazem, ale rovněž mezi písmem a plastikou nebo objektem či fotografií a v neposlední řadě také mezi tradiční a netradiční poezií. Tento přístup k písmu v rámci výtvarného umění je v odborné literatuře souhrnně označován jako lettrismus. Vznikl ve Francii v roce 1942 původně jako nový básnický směr, bořící – podobně jako dříve dadaisté – dosud zažitá pravidla. Jedním z jeho průkopníků byl ve Francii básník Isidore Isou, který byl přesvědčen, že lettrismus může vytvořit syntézu řeči, poezie a hudby, a že překonáním vžitých konvencí může obnovit také vztah mezi poezií a malbou.

Aspekty rychlého šíření a dostupnosti grafiky mezi lidmi po celém světě byly důvodem, že se autorovi grafika stala jeho prvořadým mediem již v době jeho nástupu na slovenskou výtvarnou scénu v roce 1959. Tedy v době, kdy byl spolu s malířem a grafikem Milošem Urbáskem iniciátorem vzniku nezávislé bratislavské skupiny umělců Konfrontace (1960), která prosazovala na Slovensku tehdy jednu z aktuálních podob abstraktního umění známou pod pojmy informel či strukturální nebo materiálová abstrakce. V tomto období vytváří originálními postupy a technikou tzv. strukturální grafiku, od roku 1968 se začal programově věnovat serigrafii. V roce 1967 spoluzakládal Klub konkrétistů. V té době se začal programově věnovat serigrafii, která se počátkem šedesátých let prosadila a významně ovlivnila tvorbu nastupující generace umělců pop-artu a op-artu v USA a v západní Evropě. Ve své tvorbě začal využívat písmové znaky a fragmenty slov – ovlivněn a inspirován vlastní vizuální poezií. Písmové znaky (tzv. grafémy) vtiskoval do grafické matrice anebo vypaloval do dřevěných reliéfů, plastik a koláží. Od té doby se písmo, respektive jednotlivé písmové znaky a číslice staly jeho hlavním výrazovým prostředkem. Ovčáček se tak stal nejdůslednějším českým představitelem lettrismu.

Mimo písmové znaky se v jeho díle objevuje též figura: v rané tvorbě stylizovaná téměř do podoby znaku (vliv primitivního umění), v pozdějším období rozvinutá v sérii kreseb se silným erotickým podtextem (ilustrace k dílu markýze de Sade 120 dní Sodomy). Figura se objevuje též v obrazech vytvořených z papírové hmoty aplikované na plátno anebo v antropometriích ženského těla z téže papírové hmoty. V neposlední řadě využívá guru-akt v kombinaci s písmem ve svém fotografickém díle, které uspořádal v posledních několika letech.

Do roku 1989 mohl vystavovat pouze sporadicky, aktivně se účastnil setkání a alternativních výstav režimem neakceptovaných umělců. Ovčáček je jedním ze signatářů občanského hnutí Charta 77. V posledních letech minulého století se autor poměrně intenzivně zabýval rovněž instalacemi a akcemi s hořícími lany. Zúčastnil se celé řady mezinárodních výstav či sympozií a v roce 1997 založil na půdě Ostravské univerzity tradici pořádání serigrafických workshopů.

V současné době zkoumá a zdokonaluje možnosti využití digitální počítačové techniky v serigrafii. Při jejich tvorbě občas využívá své starší náměty zpracované dříve jinou technikou. Eduard Ovčáček se věnuje také pedagogické činnosti. V letech 1963-1968 učil grafické techniky na Katedře výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době je profesorem na Ostravské univerzitě, kde na Fakultě umění vede Katedru grafiky a kresby. Je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách jak v České republice, tak v Evropě, Asii a Americe. Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky u nás i v cizině. Žije a pokračuje ve velmi intenzivní tvůrčí činnosti v Ostravě.

Zemřel 5. prosince 2022.

                                                                                                                                                                                      MgA. Jakub Adamec

                 Použitá literatura: Daněk, Ladislav. Text k výstavě E. Ovčáčka Komunikace písmem a obraz, Muzeum umění Olomouc,  2009

                 Archiv Eduarda Ovčáčka

Vybrané samostatné výstavy:

2010 - Odadozet, Rondo Sztuki, Katowice, PL

2009 - Letterstory, Galerie de la Maison Pierre Werner, Luxembourg, L

2009 - Komunikace písmem & obraz, Muzeum umění Olomouc

2006 - Serigrafie digitální grafika, Galerie Hollar, Praha

2005 - Výběr z tvorby 1959 až 2005, Oblastní galerie Liberec

2001 - Eduard Ovčáček na Ostravsku, Galerie výtvarného umění, Ostrava

2000 - Serigrafie 1968-1999, Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, SK

1999 - Retrospektivní výstava 1959-1999, České muzeum výtvarných umění, Praha

1995 - Eduard Ovčáček, Galerie im Rathaus Tempelhof, Berlín, D

Vybrané skupinové výstavy:

2010 - Denver Art Museum, International Photography Exhibition, USA

2007 - Köthener Quadrate 2007 - 2009, Internationales Kunstprojekt, D

2002 - Six from the sixties, výstavní síň Mánes, Praha

2002 - Six from the sixties, Slovenská národná galéria, Bratislava, dvorana MK, SK

1996 - V. Bienal International de Poesia Visual-Experimental en el Palacio Legislativo, Mexico 1994 - Česká grafika 60. let, Národní galerie, Praha

1991 - Český informel, Galerie V. Špály, Praha

1981 - Letters to Kobe, Kobe Port Island Exposition, Portopia, JP